Quy chế sử dụng SuXu

Điều 1: Giải thích từ ngữ.

1. SuXu: Là đơn vị quy đổi của SunGate, dùng để sử dụng hoặc quy đổi trong các dịch vụ được SunGate cho phép.
2. Sự kiện bất khả kháng: Là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
3. SunGate: Là tên viết tắt của Công ty TNHH Công Nghệ SunGate.

Điều 2: Đối tượng áp dụng.

Quy chế này áp dụng cho tất cả người sử dụng có tài khoản SuGaID tham gia việc nạp SuXu và sử dụng SuXu cho các sản phẩm, dịch vụ được SunGate cho phép.

Điều 3: Hình thức nạp SuXu.

1. Khách hàng có thể nạp SuXu thông qua các hình thức sau:
a. Thẻ ĐT (Mobifone, Vinaphone, Viettel) bao gồm: Thẻ cào và mã thẻ.
b. Các hình thức khác được SunGate thông báo công khai trên website: https://pay.suga.vn.
2. Phương thức và cách thức nạp SuXu đối với từng hình thức được quy định cụ thể, chi tiết trên website: https://pay.suga.vn.

Điều 4: Nguyên tắc nạp, sử dụng SuXu:

1. Trong mọi trường hợp, khách hàng đã nạp SuXu vào túi SuXu thông qua các hình thức nêu tại khoản 1 điều 3 Quy chế này đều không được trả lại.
2. SuXu không phải là tài sản có giá trị như tiền, giấy tờ có giá hay các hình thức tiền tệ khác.
3. Khi khách hàng dùng SuXu cho các mục đích khác ngoài phạm vi dịch vụ do SunGate cho phép thì SunGate được loại trừ toàn bộ trách nhiệm có liên quan.
4. SuXu tồn tại cùng với tài khoản SugaID, trong trường hợp tài khoản SugaID bị khóa/khóa vĩnh viễn/xóa vì bất kỳ lý do gì thì tương ứng với đó SuXu trong tài khoản đó cũng bị khóa/khóa vĩnh viễn/xóa.
5. Khi khách hàng chuyển đổi SuXu thành công cụ quy đổi cho từng loại dịch vụ thì SuXu đó coi như đã được sử dụng và công cụ quy đổi đó không được chuyển đổi ngược lại thành SuXu trong bất kỳ trường hợp nào.
6. Tùy từng loại sản phẩm, dịch vụ mà mức chuyển đổi của SuXu sang các công cụ quy đổi cho từng loại sản phẩm dịch vụ là khác nhau. Khách hàng cam kết đã hiểu và đồng ý chính sách quy đổi từ SuXu sang công cụ quy đổi riêng của sản phẩm dịch vụ. Giá trị quy đổi đối với từng sản phẩm, dịch vụ được đăng tải công khai trên website: https://pay.suga.vn.

Điều 5: Trách nhiệm của khách hàng khi nạp và sử dụng SuXu.

1. Khách hàng cam kết đã đọc và hiểu rõ những thông tin, cách thức của các hình thức nạp, sử dụng SuXu được đăng tải công khai trên website: https://pay.suga.vn và trong mọi trường hợp chịu trách nhiệm về việc lựa chọn hình thức nạp SuXu vào tài khoản SuGaID của mình và cam kết loại trừ trách nhiệm của SunGate khỏi những thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
2. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định này, quy định quản lý và sử dụng tài khoản SuGaID và các quy định liên quan.
3. Do khách quan, chủ quan mà SunGate phải tạm ngừng/ngừng một hay một số dịch vụ thì tùy từng trường hợp mà SunGate sẽ áp dụng những chính sách xử lý bảo vệ quyền lợi khách hàng. Khách hàng đồng ý và chấp nhận những chính sách do SunGate đưa ra.
4. Chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng đối với việc sử dụng SuXu trong tài khoản của mình.
5. Trường hợp sự kiện bất khả kháng, các sự cố như lỗi hệ thống, đường truyền cáp, kỹ thuật bị trục trặc xảy ra, khách hàng đồng ý và hoàn toàn chấp nhận những rủi ro có liên quan tới SuXu.
6. Loại trừ SunGate khỏi nghĩa vụ pháp lý phát sinh do vi phạm của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm của SunGate.

Điều 6: Trách nhiệm của SunGate.

1. Duy trì ổn định trị giá quy đổi SuXu, tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng SuXu cũng như các sản phẩm, dịch vụ do SunGate cung cấp.
2. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng, chuyển đổi sử dụng sang các công cụ trao đổi của sản phẩm, dịch vụ được SunGate cho phép.
3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân, thông tin SuXu của chủ tài khoản, SunGate không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.
4. Nghiên cứu và đưa thêm các phương thức nạp SuXu hiệu quả, tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng dịch vụ được thuận lợi.
5. Thông tin công khai, kịp thời tới khách hàng khi có sự thay đổi, bổ sung về chính sách SuXu trên website https://pay.suga.vn.
6. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng, chuyển đổi sử dụng SuXu theo quy chế này. Có giải pháp hỗ trợ cho khách hàng khi ngừng hoạt động sản phẩm, dịch vụ mà SunGate cho phép sử dụng, chuyển đổi sử dụng SuXu. Chính sách hỗ trợ do Sungate, được SunGate quyết định và thông tin công khai trên website của sản phẩm, dịch vụ bị ngừng hoạt động.
7. Trong trường hợp xảy ra các sự cố nêu tại khoản 5 Điều 5 của Quy chế này, SunGate cam kết sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp để hạn chế thiệt hại cho khách hàng trong phạm vi có thể.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

1. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ mà SunGate cho phép sẽ được ưu tiên giải quyết theo các quy định sử dụng của sản phẩm, dịch vụ đó, trường hợp không giải quyết được thì thực hiện theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình nạp và sử dụng SuXu phải được gửi đến Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Sungate ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại. SunGate sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.
3. Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với SunGate, SunGate tôn trọng sự thỏa thuận của các bên. Trường hợp thỏa thuận không thành, SunGate sẽ căn cứ trên dữ liệu hệ thống để giải quyết. Quyết định của SunGate là quyết định cuối cùng.

Điều 8: Hiệu lực Quy chế.

1. Trong quá trình hoạt động, Quy chế sử dụng SuXu có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Nội dung cập nhật, chỉnh sửa sẽ được công bố rõ trên Website về những thay đổi, bổ sung đó.
2. Quy chế này được áp dụng cho khách hàng sử dụng các hình thức nạp và sử dụng SuXu.
3. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy chế SuXu phát sinh mâu thuẫn với các quy định luật pháp, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.
4. Quy chế sử dụng SuXu có giá trị từ ngày 20 tháng 08 năm 2014.

Chờ chút nha...